Edunvalvonta

Edunvalvonta on ammattiliiton tärkein tehtävä, jota kaiken muun toiminnan täytyy tukea. Edunvalvonta rakentuu työehtosopimusten neuvottelemisesta, niiden valvonnasta ja jäsenten neuvonnasta. Viime kädessä siihen kuuluu työehtokysymyksissä syntyneiden erimielisyyksien sopiminen neuvotteluteitse ja tarvittaessa oikeudenkäynnin kautta. Pienen liiton resurssit on suunnattava edunvalvontaan sen sijaan, että niitä hukataan sisäiseen valtapeliin ryhmien välillä. Jäsenten Sähköliitto haluaa, että kaikkia sopimusaloja kohdellaan saman arvoisina. Seuraavalla edustajistokaudella haluamme huomioida erityisesti seuraavat asiat:

Edunvalvontaprosessien kehittäminen
Kaikkien sopimusalojen edunvalvontaan liittyvät palveluprosessit pitää kehittää jäsenlähtöisiksi. Sähköliiton tarjoamat jäsenten avustamiseen ja neuvontaan liittyvät tilanteet käydään läpi jäsenten näkökulmaa kunnioittaen. Niistä luodaan selkeät toimintamallit, joita kaikki liiton työntekijät noudattavat ja niistä tiedotetaan selkeästi ammattiosastoille sekä luottamushenkilöille. Edunvalvontakysymyksissä kaikkia jäseniä tulee kohdella samalla tavalla. Lisäksi luodaan helppokäyttöinen palautejärjestelmä, jolla edunvalvontatilanteista voidaan kerätä palautetta ja sitä kautta parantaa prosesseja edelleen. Työehtosopimusneuvotteluja koskevan toiminnan jäsenlähtöisyyttä parannetaan edelleen.

Liittoyhteistyö
SAK:n liittojen välisessä yhteistoiminnassa Sähköliiton edustajien pitää vaikuttaa siihen, että työehtosopimusjärjestelmän yleistä vakautta ja toimintaedellytyksiä tuetaan. Sähköliiton asemaa työmarkkinatoiminnassa edesauttaa yhteistyö SAK:n liittojen kesken. Järjestöyhteistyö pitää ulottua myös toimihenkilösektorille niillä sopimusaloilla, joissa sopimustoiminnan intressit ovat yhteneväiset.

Sähköasennusala
Alalla on pidettävä kiinni yhden sopimuksen linjasta ja turvattava sopimuksen yleissitovuus. Työnantajapuolelta tuleva paine paikalliseen sopimiseen on tämän hetken näkymien mukaan tulevaisuudessa voimistumassa. Työehtosopimusmääräysten kehittämisen lisäksi tilanteeseen voidaan vastata myös tehostamalla asentajakunnan koulutustoimintaa. Koulutuksia täytyy pystyä räätälöimään tarpeen mukaan yrityskohtaisesti nykyistä paremmin. Johtokunnan ja koulutuksesta vastaavien täytyy ottaa aktiivisempi rooli ja käyttöön uusia keinoja koulutuksien markkinointiin jäsenille. Osastojen kanssa tehtävää yhteistyötä on myös tiivistettävä.

Verkonrakennuksen valvonta
Työmaavalvontaa rakennustyömailla on liiton ja osastojen toimesta toteutettu jo pitkään. Rakentamista ja siihen liittyen sähköasennusalaa koskevat ongelmat ovat alkaneet näkyä myös verkonrakennustyömailla. Ala on myös kansainvälistynyt vastaavasti kuin rakennusalakin. Siksi Sähköliiton neuvottelemien työehtojen noudattaminen ei enää ole itsestäänselvyys verkonrakennusalallakaan. Työehtosopimusten valvonnassa uudeksi painopisteeksi on otettava myös verkonrakennusalan työmaat.

Rautatieala
Rautatiealan sähkö- ja turvalaiteasentajien työehtosopimus- ja luottamusmiesoikeudet on otettava erityisen tarkastelun kohteeksi. Sopimukseton tila heidän osaltaan on jatkunut aiemman liittojohdon välinpitämättömyyden vuoksi liian monta vuotta.

Teollisuuden ja erityisalojen sopimukset
Mahdollinen uuden teollisuusliiton syntyminen aiheuttaa teollisuuden aloille uuden tilanteen. Sähköliitto neuvottelee nykyisin teollisuuden sähkötyöntekijöitä koskevat työehdot rinnan useamman teollisuusliiton kanssa. Jatkossa rinnakkaisliittoja on vähemmän. Suuren liiton rinnalla toimittaessa on oltava valmiita puolustamaan liiton itsenäistä sopimusoikeutta ja luottamusmiesten toimintaoikeuksia. Sopimusoikeuksien puolustaminen onnistuu parhaiten kehittämällä ja vaalimalla yhteistyötä rinnakkaista sopimustoimintaa harjoittavien SAK:n liittojen kanssa. Neuvotteluaseman vahvistamista Sähköliitto voi kehittää parhaiten verkostoitumalla neuvottelutoiminnassa muiden teollisuuden sopijaliittojen kanssa nykyistä tiiviimmin.